fbpx

Ondernemingsgegevens

Createljee VZW, vertegenwoordigd door Laidy Van Thieghem, met maatschappelijke zetel te Hoeilaart, Edmond Vandervaerenstraat 28.
E-mailinfo@createljee.com
BTW-nummer : BE 1003.178.354

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Createljee vzw, vertegenwoordigd door Laidy Van Thieghem of rechthoudende derden.

Delen van foto’s uit de website is enkel toegestaan na eenvoudig schriftelijk verzoek via mail aan info@createljee.com en mits naamsvermelding van Createljee vzw en het toevoegen van een duidelijke link naar de website: www.createljee.net

 

Artikel 2: Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Createljee vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Createljee vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Createljee vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@createljee.com.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Createljee vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Createljee vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

Artikel 3: Privacybeleid

Createljee vzw hecht bijzonder veel belang aan uw privacy. Createljee vzw zal in het kader van de contractuele relatie met de klant, via de website, in het kader van het bestellingsproces persoonsgegevens verzamelen van de klant. De persoonsgegevens die zullen verzameld worden zijn de naam, het e-mail, het adres, enz.

Tijdens het bestellingsproces kunnen eventueel bankgegevens worden opgevraagd. De klant geeft hierbij zijn of haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Createljee vzw treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van gemaakte bestellingen, reservaties en direct marketing van Createljee vzw. Createljee vzw zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden door Createljee vzw. Dit inzage- en correctierecht kan via een gewone brief of e-mail worden uitgeoefend. Elke klant kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door Createljee vzw door hen hiervan schriftelijk in kennis te stellen via het e-mailadres: info@createljee.com.

Createljee vzw neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is.

De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van zijn persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben gekregen, nooit op Createljee vzw kan worden verhaald.

 

Het gebruik van “cookies”.

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maakt. En niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Als u een account hebt op deze site en u meld u aan, dan wordt er een tijdelijke cookie gemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we een aantal cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een inlogcookie is twee dagen, die van een cookie voor een schermoptie is één jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw cookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de login-cookie verwijderd.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Artikel 4: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door bijzondere of specifieke voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Createljee vzw. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 6: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Ten aanzien van niet-consumenten vallen eventuele geschillen tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap.

Artikel 7: nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als u lid bent van onze site (u kunt zich aanmelden) of wanneer u iets aangekocht hebt op onze webshop zal u hoogstwaarschijnlijk mails van ons ontvangen. We sturen alleen e-mails waarvoor u hebt toegestemd of die betrekking hebben op de diensten die we aanbieden.

Om deze e-mails te sturen, gebruiken wij de naam en het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. 

 

Specifieke voorwaarden met betrekking tot deelname workshops

Createljee vzw biedt haar klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan creatieve activiteiten. U vindt alle informatie op de website www.createljee.net

Inschrijven op één of meerdere workshops kan gebeuren via de website www.createljee.net

Inschrijvingen zijn pas definitief op het moment dat de betaling volledig is gebeurd.

Het is niet mogelijk om een inschrijving op een later moment te annuleren. Het is wel altijd toegestaan om een andere persoon in de plaats te laten deelnemen aan de activiteit.

Wanneer Createljee vzw een workshop dient te annuleren ingevolge overmacht wordt het inschrijvingsgeld binnen de vijf werkdagen integraal teruggestort op rekening van de deelnemer.

 

 

Specifieke voorwaarden met betrekking tot het bestellen van activiteiten op maat

Createljee vzw biedt haar klanten de mogelijkheid om creatieve activiteiten op maat te bestellen.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Createljee vzw en de klant met betrekking tot deze specifieke dienstverlening. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 1: Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Createljee vzw zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Eventuele veranderingen in prijsopgaven worden steeds eerst ter goedkeuring en verantwoording voorgelegd aan de klant.

 

Artikel 2:  Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Mondelinge afspraken binden Createljee vzw pas nadat deze schriftelijk door Createljee vzw zijn bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst van deze bevestiging door de klant geen bezwaar wordt gemaakt.

 

Artikel 3: Uitvoering opdracht

Createljee vzw zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit de voeren, de belangen van de klant zo goed mogelijk te behartigen en te streven naar een voor de klant aanvaard resultaat.

 

Artikel 4:  Verstrekken van gegevens

De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Createljee vzw mogelijk te maken, dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens en benodigde materialen.

 

Artikel 5: Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Createljee vzw de vrijheid om het idee en de foto’s van de activiteit te gebruiken als referentie.

 

Artikel 6: Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

 

Artikel 7: Herroepen opdracht

Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Createljee vzw zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

 

Artikel 8: Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Createljee vzw redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Createljee vzw het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Createljee vzw kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor:

  • Fouten in het materiaal dat door de klant ter beschikking werd gesteld
  • Misverstanden en/of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
  • Fouten van door klant ingeschakelde derden
  • Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.